26 de setembre 2006

Nova llar d’avis a la Granja, una realitat

"Esquerra ha fet els passos necessaris per a que la nova llar d'avis sigui una realitat el més aviat possible, primer amb la consellera Anna Simó i ara amb la consellera Carme Figueras"

L’Ajuntament de Molins de Rei ofereix el servei d’atenció residencial per a gent gran a la Llar d’Avis Dr. Josep Mestre. Aquest equipament té capacitat per a 30 persones, i a més a més, per a 10 persones d’estada diürna. Des de fa uns anys la capacitat de la llar d’avis no dona resposta a la gran demanda de sol·licituts que hi ha a la vila, i moltes famílies que necessiten d’aquest servei han d’anar a un altre municipi.

És per aquesta raó, que un dels projectes d’Esquerra en aquest mandant ha estat fer els passos necessaris per a la construcció d’una nova llar d’avis de 100 places residencials i 30 de centre de dia. Per fer realitat aquest projecte, l’Ajuntament va aprovar al juny el Pla d’Equipaments 2006-2016 on es reserva un solar a la Granja de 5.402 m2 per a la ubicació d’una nova llar d’avis. Així se li ha comunicat al Departament de Benestar i Familia per a qué tingui en compte aquest solar a l’hora de fer la programació de noves llars d’avis.

El treball de dos anys ha donat fruït i properament veurem la construcció d’una nova llar d’avis a la vila, més moderna, més gran i amb millors equipaments. Des d’Esquerra ens hem marcat com una de les nostres prioritats, la millora de l’atenció a la gent gran i a la dependencia, impulsant de forma decidida el Servei Atenció Domiciliaria, i creiem que amb aquest projecte de nova llar d’avis a Molins de Rei, podem construïr conjuntament amb Departament de Benestar i Familia una bona xarxa d’atenció social i sanitària per a la gent gran i les persones amb dependència.

Esquerra ha treballat des de la Generalitat i treballa des de l’Ajuntament de Molins de Rei per fer unes bases sólides on, a partir de les quals, construir l’estat català del benestar.

Esquerra governa, Molins de Rei avança